Najważniejsze (szkolne) informacje z zebrań z Rodzicami z dnia 11 września 2017r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI 11 WRZEŚNIA 2017

SZANOWNI PAŃSTWO!

I. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.Zimowa przerwa świąteczna -23 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku.

2.Ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego – od 12-25.02.2018

3.Wiosenna przerwa świąteczna – od  29 marca- 3 kwietnia  2018 roku.

7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 czerwca 2018 roku.

8.Ferie letnie - od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.

9.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniach: 13.10.2017, 2.05.2018, 1.06.2018, informacje zbierają przedstawiciele, a opiniowanie na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 26 września. Godzina 17.00, sala 28.

10. Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami:-   Rok szkolny 2017 / 2018:

11.09.2017 (zebranie)

9.10.2017 (zebranie)

6.11.2017(konsultacje)

18.12.2017 (zebranie)

25.1.2018 (zebranie)

5.03.2018 (zebranie)

9.04.2018 (konsultacje)

14.05.2018 (zebranie)

Wszystkie zebrania z Rodzicami są protokołowane (protokoły należy dostarczyć do sekretariatu).

W związku z tym, że nie korzystali Państwo ze spotkań na zaplanowanych dyżurach, nauczyciele proponują indywidualne umawianie spotkań przez idziennik, w dogodnych dla obu stron terminach.

II. Przedstawienie Rodzicom:  - konieczne do zaprotokołowania plus wpis do dziennika elektronicznego

 1. uczących nauczycieli
 2. wymagań programowych
 3. podstawy programowej
 4. kryteriów oceniania – lista na której rodzic się podpisuje, że zapoznał się z kryteriami oceniania, które wysyłane są do rodziców przez komunikator w idzienniku
 5. uczniowie którzy zostali skierowani na zajęci wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, zostaną poinformowani o terminach przez prowadzących nauczycieli
 6. poinformowanie Rodziców o kryteriach zachowania, formach wzmacniania uczniów i nagradzania, trybie uzyskania wyższej oceny niż proponowana

Kryteria oceniania zostaną wkrótce zamieszczone w zakładce O SZKOLE ---> DOKUMENTY SZKOŁY.
Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej http://www.sp88.pl oraz do śledzenia profilu szkoły na portalu Facebook. Znajdą tam Państwo ważne informacje, ale będą Państwo mogli również dowiedzieć się dokładniej, co ciekawego dzieje się u nas na co dzień.

III. Poinformowanie Rodziców o zasadach bezpieczeństwa w szkole:

1. W szkole działa monitoring.

2. Prosimy o nieprzynoszenie wartościowych rzeczy.

3. Do siódmego roku życia uczniowie muszą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez osoby pełnoletnie lub powyżej 10 roku życia - po złożeniu przez rodzica pisemnego oświadczenia.

4. Uczniowie przychodzą do szkoły krótko przed lekcjami i zbierają się na boisku szkolnym, w razie deszczu przy dyżurce szkolnej.

5. Przerwy uczniowie spędzają na boisku betonowym pod opieką nauczycieli (kl. 4-6).

6. Uczniowie po pierwszym dzwonku ustawiają się na boisku i czekają na uczących nauczycieli, uczniowie 0-3 pozostają pod stałą opieką nauczycielską.

7. Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

8. W szkole obowiązuje zakaz biegania po korytarzach i na boisku betonowym.

9. Na teren szkoły nie wolno wprowadzać zwierząt oraz wjeżdżać samochodami. Wjazd na teren szkoły tylko w godzinach zebrań.

10. Podczas zajęć szkolnych telefony komórkowe muszą być wyłączone. Jeżeli uczeń nie przestrzega tej reguły, nauczyciel odbiera mu telefon i składa w depozycie w sekretariacie szkoły. Uczeń może go odebrać po skończonych lekcjach. W przypadku kolejnego zdarzenia telefon musi odebrać rodzic.

11. Za zniszczenie i  uszkodzenia mienia szkolnego przez uczniów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

12. Uczniowie muszą przestrzegać regulaminu, zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13. Ze względu na bardzo dużą ilość nowych uczniów w szkole, dla zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa prosimy Rodziców aby nie wchodzili na teren szkoły (nie dotyczy świetlicy i 0). Przyprowadzamy dzieci na boisko szkolne, oddając pod opiekę nauczyciela i stamtąd je zabieramy, zgłaszając opiekunowi zabranie dziecka

IV. ŚWIETLICA SZKOLNA

kierownikiem świetlicy jest pani Renata Dubert

 1. świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00
 2. W dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2017 na małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie

z wychowawcami świetlicy szkolnej.  Serdecznie zapraszamy rodziców   dzieci korzystających ze świetlicy o  18.00  - klasy I i III, 18.30  - klasy II .Celem spotkania jest przedstawienie nauczycieli pracujących w świetlicy oraz zapoznanie rodziców z najważniejszymi zasadami pobytu dziecka w świetlicy.

 1. do świetlicy zapisują ucznia Rodzice i doprowadzają dziecko osobiście pod opiekę wychowawcy świetlicy
 2. uczniowie klas 1-3 odbierani są ze świetlicy przez uczących nauczycieli przed lekcjami i odprowadzani po lekcjach
 3. pracownicy świetlicy doprowadzają uczniów klas 1-3, przebywających w świetlicy szkolnej na obiady. Rodzice, którzy odbiorą swoje dziecko przed posiłkiem, powinni sami odprowadzić ja na stołówkę. Jeżeli dziecko wymaga restrykcyjnej diety, należy ten zgłosić w stołówce
 4. bezpłatne śniadania i obiady finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznań –Grunwald, ulica Matejki 50, telefon 61-878-47-51
 5. przy świetlicy w kartonach są wyłożone ubrania, które zostały pozostawiane w zeszłym roku, po zebraniu nie odebrane rzeczy  zostaną wyrzucone
 6. Od października rusza nowy program„ Mleko oraz owoce i warzywa w szkole”,   w ramach, którego chętni uczniowie klas I – V dwa lub trzy razy w tygodniu ( przez 10 wybranych tygodni w semestrze) będą otrzymywać nieodpłatnie owoce i warzywa do bezpośredniego spożycia oraz produkty mleczne ( mleko białe, kefir naturalny, jogurt naturalny lub ser twarożkowy). To jaki produkt otrzymują dzieci z góry określa Agencja Rynku Rolnego – nie ma    więc możliwości samodzielnego dokonania wyboru. Rodzice, którzy chcą aby dziecko korzystało z wyżej wymienionego programy zobowiązani są do wypełnienia właściwych deklaracji – osobno na mleko i osobno na owoce i warzywa, i oddanie jej wychowawcy klasy. 
 7. Zapisy na basen u wychowawcy klasy (lista i kwalifikacje do pływania). Na karcie kwalifikacji należy wypełnić tylko część dla rodziców, chyba że dziecko ma jakieś kłopoty zdrowotne, wówczas należy skonsultować się z lekarzem. Orientacyjny koszt zajęć na basenie to 140 zł – mały basen i 170 zł - duży basen za jeden semestr. Szczegóły uiszczania opłat zostaną podane w późniejszym terminie. Zajęcia na basenie rozpoczną się od października.

V. Dyrektor szkoły zbiera informacje o oczekiwaniach uczniów i Rodziców, dotyczących realizacji zajęć pozalekcyjnych, które będą mogli poprowadzić nasi nauczyciele w ramach posiadanych przez szkołę i nauczycieli kwalifikacji i środków. Zachęcamy Rodziców do współpracy na rzecz dzieci naszej szkoły. Mile są widziane pomysły, inicjatywy rodzicielskie, jak ulepszyć współpracę Rodziców i Nauczycieli. Wychowawcy klas zbierają informacje na w/w temat. Proponuję by  Rodzice (każdy na osobnej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kartce – chyba, że ktoś nie ma ochoty lub też nie ma nic do zaproponowania, wtedy nie odbieramy pustych) dokończyli zdanie: Ze swojej strony mogę i chcę zaproponować uczniom i szkole… Warto podkreślić, że pytamy o to, żeby skorzystać z ich pomocy w budowaniu pozytywnej atmosfery szkoły, zacieśnianiu współpracy i przede wszystkim dla korzyści, które mogą odnieść z tego dzieci.

VI. Rada Rodziców

W dniu dzisiejszym należy wykonać tajnego wyboru do rad oddziałowych rady rodziców. W dniu 26 września 2017 roku o godzinie 17.00 na małej sali gimnastycznej  odbędzie się zebranie rad oddziałowych (po 3 osoby z klasy), z zarządem ubiegłorocznej rady.

W programie m.in. :

1. sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2016/2017

2. ustalenie regulaminu działalności

3. wybór nowej rady

4. ustalenie składek na rzecz rady rodziców

5. zaplanowanie planu pracy i planu wydatków

6. nowy plan wychowawczo – profilaktyczny szkoły

Zwracamy się z prośbą o zaproponowanie przez każdą klasę sumy składki i zaplanowanie wydatków.

Wszystkie pieniądze zebrane przez radę rodziców trafiają do uczniów w postaci nagród i dyplomów.

Zapraszam Rodziców do wykorzystania zakładki na stronie internetowej szkoły dla Rodziców, zamieszczania ogłoszeń, sprawozdań, itp. Wszelkie ważne informacje proszę kierować na adres mailowy szkoły: sekretariatsp88@poczta.onet.pl

VII. Ubezpieczenie uczniów płatne do 28 września 2017r. W czerwcu 2017 roku rodzice, za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego, wybrali firmę ubezpieczającą uczniów w szkole. Jest nią PZU. Składka wynosi 44.00 lub 55 lub 68 zł. Uczeń ubezpieczony jest na 10 000 zł. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne. W związku z wyborem PZU nie będzie możliwości zwolnień z opłaty za ubezpieczenie dla żadnego ucznia.

Na listę wpisują się tylko rodzice zainteresowani ubezpieczeniem swojego dziecka: imię i nazwisko dziecka, podpis rodzica.

Bliższe informacje o ubezpieczeniu znajdują się na stronie internetowej szkoły i w holu szkoły na gazetce. Po zebraniu listy zwrócić do sekretariatu. Rodzice muszą przyjść osobiście wpisać się na listę.

VIII. Zajęcia wychowania fizycznego

Z zajęć wychowania fizycznego uczeń może być zwolniony (dot. dłuższych zwolnień powyżej miesiąca) na pisemny wniosek Rodziców do dyrektora szkoły poparty opinią lekarza. Uczeń zwolniony z zajęć w dzienniku lekcyjnym w arkuszu ocen i na świadectwie ma wpis „zwolniony”.

IX. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne

Uczniowie skierowani na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne mają obowiązek uczęszczania na nie!!! Jeżeli uczeń skierowany na zajęcia specjalistyczne jest nieobecny trzy razy pod rząd i jest to nieusprawiedliwiona nieobecność, wówczas nauczyciel prowadzący zajęcia informuje pisemnie Rodziców o wykreśleniu ucznia z zajęć.

XI. Zajęcia dla uczniów klas IV - VII „ Wiedza o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego”.

Zajęcia prowadzi nauczyciel szkoły Pani Bernadeta Wróbel.

Na zajęcia uczęszczają wszyscy uczniowie. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego Rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach – druk do pobrania w sekretariacie szkoły, zwrot do Pani Wróbel do biblioteki szkolnej.

XII. Wycieczki klasowe i szkolne:

Zaplanowanie wycieczki klasowej lub szkolnej ( proponowane miejsca, termin, rodzaj wycieczki).

XIII. Opieka medyczna

W szkole opiekę medyczną sprawuje higienistka szkolna Pani Teresa Krupa. Gabinet profilaktyki w miesiącu wrześniu 2017 będzie czynny w następujących godzinach:

Wtorek 8.30: 15.00

Czwartek 8.30:15.00

Piątek 9.00:14.00

Komunikaty pielęgniarki szkolnej

a) Zmianę lekarza rodzinnego proszę zgłaszać do gabinetu profilaktyki.

b) Prośba do rodziców klas 1 – 6,  o zebranie pieniędzy na zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów po 2,50 zł za 6 sztuk (szczoteczka do fluoryzacji musi być jednorazowa), do 22 września 2017 roku, ponieważ już na 28 września jest zaplanowana pierwsza fluoryzacja (poprzednie szczoteczki ulegają utylizacji po każdym szczotkowaniu). Wszyscy Rodzice na zebraniu w dniu dzisiejszym wypisują zgodę na fluoryzację zębów u swoich dzieci i ze względów organizacyjnych muszą drukiem wypisać nazwisko i imię dziecka oraz złożyć czytelny podpis

c) Klasy I – nowi uczniowie, pilnie dostarczyć do gabinetu profilaktyki oświadczenia, karty zdrowia ucznia z oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszczało, bilans 6-cio latka,

d) Klasy 0 – dostarczyć do gabinetu wypełnione oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej – druk w załączeniu, bilans 6-cio latka jeżeli był wykonany i kserokopię szczepień ochronnych z książeczki zdrowia.

e) Do gabinetu higienistki proszę również dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności.

XIV.  Legitymacje szkolne

a) Aktualizacja do 28 września 2017 r.

b) Legitymacje zbierają i dostarczają je do sekretariatu wychowawcy klas.

c) Nowi uczniowie proszeni są o dostarczenie zdjęć legitymacyjnych wraz z danymi osobowymi (imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i PESEL). 

d) Duplikat legitymacji można otrzymać po złożeniu podania o wydanie duplikatu i wpłaceniu 9zł na konto szkoły oraz dostarczeniu potwierdzenia wpłaty do sekretariatu szkoły.

e) Uczniowie klas 7, którym skończyło się miejsce na pieczątki na legitymacji przynoszą nowe zdjęcia.

XV. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. Osoby nieuczęszczające na religię przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej lub bibliotece szkolnej –  miejsce wskaże wychowawca. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii, powinni złożyć stosowne oświadczenia – druk u wychowawcy kl.1, pozostali uczniowie pracują w oparciu o poprzednie deklaracje. W przypadku zmiany decyzji, należy skontaktować się z S. Aliną.

XVI. W celu zaplanowania pracy dydaktycznej  w miesiącu wrześniu odbędą się badania umiejętności – diagnoza wstępna, w ramach każdego przedmiotu.

XVII. 13 września 2017 roku w naszej szkole będą wykonywane zdjęcia. Uczniów proszę o przyjście w stroju galowym. Uczniowie klas 1 będą mogli wykonać zdjęcia do nowych legitymacji szkolnych w bardzo dobrej cenie. Ceny zdjęć przy sekretariacie na tablicy.

XVIII. Rodzice klas I – dotyczy osób, które tego nie zrobiły - należy dostarczyć zaświadczenie, gdzie dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

XIX. Zespół promocji zdrowia i profilaktyki zaprasza Rodziców do współpracy. Osoby, które mogłyby przeprowadzić warsztaty, pogadanki, wykłady na tematy związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia(dietetyk, pielęgniarka, lekarz),  proszone są o kontakt   z wychowawcą klasy lub p. Katarzyną Głuszczyk- nauczycielką przyrody.

XX.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w  zajęciach płatnych prowadzonych na terenie szkoły z zakresu tańca – Hajdasz i Zumba, aikido, koszykówki, gier Cube oraz  języka angielskiego.  Zajęcia prowadzą instruktorzy od lat współpracujący ze szkołą.

 1. .

Na zebraniu Rady Rodziców z dnia 14 maja 2014, rodzice podjęli jednogłośnie decyzję, że użyczenie szafki odbędzie się po podpisaniu regulaminu i dokonaniu opłaty wynajmu szafki. W tym roku szkolnym odpłatność wynosi 10 złotych na cały rok szkolny (1 zł/m-c). Regulamin dostępny jest w sekretariacie, a wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców i dostarczyć potwierdzenie do sekretariatu.

XXII.

Gorąco zachęcamy rodziców uczniów klas 5 – 7 do zapisywania swoich dzieci

na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego ( klasa 5 i 6 )

oraz Akademii Młodego Ekonomisty ( klasa 7 ).

Nasza szkoła od kilku lat bierze w nich udział i kilkakrotnie odniosła sukcesy. W czasie semestru zimowego odbywa się cykl sześciu 1,5- godzinnych spotkań ( wykład +warsztaty ) związanych z ekonomią, ekologią, metodami szybkiego zapamiętywania, bankowości itp.

Sposób przekazywania wiedzy jest bardzo ciekawy i zrozumiały dla nastolatków. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy Al. Niepodległości. W ubiegłych latach były to czwartkowe popołudnia. Grupa uczniów wraz z nauczycielem wychodziła ze szkoły około godziny 17, a wracała o 20.

Zajęcia trwają od października do grudnia. Zachęcamy!

Jest to bardzo ciekawa propozycja i warto z niej skorzystać!

Osoby zainteresowane proszę o dokonanie zapisu swojego dziecka na stronie internetowej EUD lub AME w terminie 4 - 17 września. Tam mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje o naborze i samym Uniwersytecie. O liście przyjętych decyduje losowanie.

XXIII.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi warsztatów i konsultacji w Społecznej Kampanii Wyspy zmian  - Dziecko szczęśliwe. Szczegóły na plakatach w holu szkoły i w ulotce informacyjnej.

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie